forklift golf-car battery wheelchair tram ship bus truck taxi motorbike tank tractor

Plnenie vyhradených povinností

Výrobcovia / Dovozcovia

Spoločnosť POWER BATTERY s.r.o. Vám ponúka služby v oblasti zabezpečenia plnenia Vašich povinností ako výrobcu / dovozcu batérií a akumulátorov. Sme autorizovanou spoločnosťou na činnosť tretej osoby v zmysle §44 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čo sú vyhradené povinnosti?

V zmysle zákona o odpadoch sú výrobcovia vyhradených výrobkov (napr. batérie a akumulátory) povinní zabezpečiť starostlivosť o tento výrobok po celú dobu životnosti, vrátane starostlivosti o odpad, ktorý vznikne, po skončení životnosti výrobku.

Kto je výrobca batérií a akumulátorov?

Ten kto uvádza na trh v SR batérie alebo akumulátory vyrobené v SR alebo získané zo zahraničia (teda dovozca) vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel. (§42 bod 14 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...)

Plnenie zákonných povinností pre výrobcov / dovozcov:

 • zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov, a nahlasovanie zmien registrovaných údajov,
 • zber, preprava a zhodnocovanie batérií a akumulátorov,
 • garancia vyzbierania celého množstva uvedeného na trh,
 • potvrdenie o zhodnotení batérií a akumulátorov,
 • vedenie a uchovávanie evidencie v ustanovenom rozsahu, podávanie hlásení a uchovávanie ohlasovaných údajov,
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom batérií a akumulátorov (propagačné a vzdelávacie aktivity v rozsahu ustanovenom zákonom)
 • výpočet zberového a trhového podielu.

Okrem zákonných povinností poskytujeme zastúpeným výrobcom  aj nasledovné služby:

 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov,
 • informovanie o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenie a činnosť,
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • výhodné cenové podmienky vyplývajúce zo skutočnosti, že priamo zabezpečujeme prepravu, zber a zhodnotenie.
   

Správa o činnosti tretej osoby 

Správa o činnosti tretej osoby 2016

Propagácia a vzdelávacie aktivity

Zoznam obcí a miest zberu 2019

Správa o činnosti Tretej osoby 2018

Príloha č. 1 

Príloha č. 3 

Príloha č. 5

 

 

2014 – 2019 © Power Battery, s.r.o.
Grafický dizajn a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok