Propagácia a osveta

Propagácia a osveta

Vyhláška  MŽP SR č. 373/2015 Z.z.   o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ukladá povinnosť podľa  § 7  vykonávať  propagačné a vzdelávacie aktivity s celoslovenským  aj lokálnym pôsobením na úrovni obce.

 

Propagačnú a vzdelávaciu činnosť a v súvislosti s ňou všetky zrealizované aktivity smerom k obchodným partnerom ale i širokej verejnosti sa snažíme zameriavať na možný vplyv látok používaných v batériách a akumulátorov na zdravie ľudí a životné prostredie, význam grafického symbolu, ktorým sa označujú batérie a akumulátory, potrebu a význam účasti na triedenom zbere, ktorou prispievajú k recyklácii použitých batérií a akumulátorov, na informácie o dostupných spôsoboch systémov zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a na potrebu nezneškodňovať použité batérie a akumulátory ako komunálny odpad.

Propagačná a vzdelávacia činnosť v priebehu roka je zabezpečovaná  :

  • oznamom v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou,
  • oznamom v tlači s lokálnou pôsobnosťou,
  • zverejňovaní údajov na web stránke   powerbattery.sk
  • reklamných predmetoch pre obchodných partnerov a zákazníkov
  • inzerciou a identifikačnými údajmi zverejnenými na odpadyportal.sk,
  • publikovaním odborných článkov v časopisoch
  • v rozhlase v mieste pôsobenia,
  • označením certifikovaných kontajnerov slúžiacich na zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov,
  • letákmi rozdávanými v obci - určenými pre širokú odbornú aj laickú verejnosť  a  letákmi pre partnerov s cieľom podpory ich vedomostí

Ako správne nakladať s odpadovými batériami a akumulátormi

Batérie a akumulátory, ktoré prestanú plniť svoju funkciu a končia svoj životný cyklus, sa stávajú odpadom. tento druh odpadu je najvýznamnejšou skupinou, ktorá sa podieľa na ohrození životného prostredia ťažkými kovmi.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 905 750 613 | dispecing@powerbattery.sk