OZV - podrobnejšie informácie

Vyrábate alebo dovážate na Slovensko batérie a akumulátory? Zistite aké máte povinnosti z hľadiska zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba Zákon o odpadoch).

Batérie a akumulátory z pohľadu zákona

Batéria a akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.
Batérie a akumulátory sa členia na:
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.

Kto je výrobca batérií a akumulátorov?

Výrobca batérií a akumulátorov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

Čo znamená rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Zákon o odpadoch zaviedol pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), ktorý výrobcom a dovozcom určitých výrobkov (vyhradený výrobok – napríklad batérie a akumulátory) ukladá súbor povinností pre výrobok uvedený na trh v SR. Plnenie týchto povinností má zabezpečiť starostlivosť o výrobok počas celej doby jeho životného cyklu, teda aj v čase keď sa výrobok stane odpadom.

KTO JE DISTRIBÚTOR BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV A AKÉ MÁ POVINNOSTI?

Distribútor batérií a akumulátorov je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi. Distribútor batérií a akumulátorov je povinný:

 • zabezpečiť bezplatný spätný zber batérií a akumulátorov na svojich predajných miestach po celú prevádzkovú dobu bez ohľadu na výrobnú značku a dátum uvedenia na trh. O tejto skutočnosti musí informovať konečného používateľa, a to na mieste, ktoré je pri predaji dobre viditeľné a verejne prístupné a na webovom sídle, ak ho má zriadené,
 • zabezpečiť bezplatný spätný zber batérií a akumulátorov v mieste výdaja alebo skladu batérií a akumulátorov, ak distribuuje batérie a akumulátory konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom batérií a akumulátorov,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných batérií a akumulátorov na zberné miesto použitých batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou uzavretou s výrobcom plniacim vyhradené povinnosti individuálne, OZV alebo Treťou osobou, alebo odovzdanie spracovateľovi EEZ. Ak takúto zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých batérií a akumulátorov,
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných automobilových batérií a akumulátorov osobe oprávnenej na zber automobilových batérií a akumulátorov alebo spracovateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov v súlade so zmluvou uzavretou s výrobcom plniacim vyhradené povinnosti individuálne, OZV alebo Treťou osobou. Ak takúto zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na zber automobilových batérií a akumulátorov alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých automobilových batérií a akumulátorov.

Aké povinnosti musí plniť výrobca batérií a akumulátorov?

Výrobca batérií a akumulátorov musí, okrem iného, plniť vyhradené povinnosti (§ 27 ods. 4), ktorými sú:

 • registrácia v Registri výrobcov batérií a akumulátorov a oznamovanie zmien registrovaných údajov,
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR,
 • zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie a označenia,
 • informovanie verejnosti, spracovateľa, konečného používateľa,
 • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu,
 • zabezpečiť plnenie cieľov a limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu,
 • vedenie evidencie, archivácia a ohlasovanie údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy (ministerstvo),
 • výpočet svojho zberového a trhového podielu,
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu.

Aké sú možné spôsoby zabezpečenia týchto povinností?

Výrobca batérií a akumulátorov môže realizovať plnenie povinností nasledovnými spôsobmi:
Individuálne – výrobca si zabezpečí zber a spracovanie vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie samostatne, teda individuálne. Kolektívne – výrobca si zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) alebo Tretej osoby, s ktorou má zmluvný vzťah, na základe ktorého OZV/Tretia osoba preberá za plnenie povinností výrobcu zodpovednosť. Výrobca je povinný uhradiť OZV/Tretej osobe všetky náklady s tým spojené.

Činnosť OZV a Tretej osoby podlieha udeleniu autorizácie MŽP SR, pričom žiadateľ musí preukázať funkčnosť systému zabezpečenia povinností.

Povinnosti distribúrota z hľadiska držiteľa odpadov, konkrétne

§ 14 Povinnosti držiteľa odpadu (1) Držiteľ odpadu je povinný b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 písm. a) a d), § 49 písm. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

k) umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,24) l) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve (§ 116 ods. 3), (7) Ak je držiteľom odpadových pneumatík, elektroodpadu alebo použitých batérií a akumulátorov distribútor, ktorý vykonáva ich spätný zber, ale ktorý nevykonáva servis, vzťahujú sa na neho iba ustanovenia odseku 1 písm. b), e), i), k) a l). 

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte, radi Vám pomôžeme.

+421 908 352 123 | enviro@powerbattery.sk