OZV - Tretia osoba

OZV - Tretia osoba a rozšírená zodpovednosť dovozcov a výrobcov

Ponúkame Vám plnenie vyhradených povinností z hľadiska zákona o odpadoch. Ochrana životného prostredia nemusí brániť Vášmu rastu.

 

Čo je rozšírená zodpovednosť dovozcov a výrobcov?

Rozšírená zodpovednosť dovozcov a výrobcov je súhrn povinností dovozcu a výrobcu vyhradeného výrobku ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise vzťahujúcom sa na výrobu počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu.

Čo je plnenie vyhradených povinností?

V zmysle zákona o odpadoch sú výrobcovia vyhradených výrobkov (napr. batérií a akumulátorov) povinní zabezpečiť starostlivosť o tento výrobok po celú dobu životnosti, vrátane starostlivosti o odpad, ktorý vznikne po skončení životnosti výrobku.

Kto je dovozca a výrobca batérií a akumulátorov?

Ten, kto uvádza na trh v SR batérie alebo akumulátory vyrobené v SR alebo získané zo zahraničia (teda dovozca) vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel. (§42 bod 14 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch...)

Komplexne Vám zabezpečíme plnenie vyhradených povinností pre dovozcov (výrobcov) batérií a akumulátorov.

Sme autorizovanou spoločnosťou pre zabezpečenie plnenia vyhradených povinností ako Tretia osoba - (OZV) pre automobilové, priemyselné s prenosné batérie a akumulátory v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Rozsah plnenia povinností pre Vás

 • zber, preprava a zhodnocovanie batérií a akumulátorov podľa cieľov uvedených v prílohe č.3 Zákona o odpadoch
 • vedenie a uchovávanie evidencie v ustanovenom rozsahu, podávanie hlásení a uchovávanie ohlasovaných údajov
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu ku konečným používateľom batérií a akumulátorov (propagačné a vzdelávacie aktivity v rozsahu ustanovenom zákonom)
 • výpočet zberového a trhového podielu

Naviac Vám poskytneme (okrem zákonných povinností)

 • zápis do Registra výrobcov batérií a akumulátorov a nahlasovanie zmien registrovaných údajov
 • zastupovanie v informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH)
 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi z vyhradených výrobkov
 • informácie o plánovaných, resp. uskutočnených zmenách odpadovej legislatívy, ktoré môžu mať vplyv na jeho postavenie a činnosť
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pri kontrole činnosti zastúpeného výrobcu orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve 
 • zabezpečovanie odbornej pomoci komunikácií s MŽP, OU ŽP, KC BAA
 • profesionálny prístup

Ponúkame Vám

 • výhodnú cenu za plnenie vyhradených povinností
 • garanciu zberu a zhodnotenia množstva, ktoré uvediete na trh
 • zabezpečovanie zberu a zhodnotenie (recykláciu) našou zberovou spoločnosťou (PowerBattery s.r.o.)
 • profesionálny tím vlastných zamestnancov 

 

Ďalšie detailné informácie pre výrobcov / dovozcov / distribútorov batérií a akumulátorov.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte, radi Vám pomôžeme.

+421 908 352 123 | enviro@powerbattery.sk