Zásady spracúvania osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 47 335 009 („Prevádzkovateľ“) vypracovala tieto Zásady spracúvania osobných údajov („Zásady“), aby Vás informovala o tom, akým spôsobom spracúva Vaše osobné údaje.

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza prostredníctvom našej webovej stránky www.powerbattery.sk („Webová stránka“) pri využívaní jej funkcionalít, ako aj pri využití možnosti kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formuláru. 

Nižšie v Zásadách odpovedáme na otázky, ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl. 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie GDPR“).

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a kategória spracúvaných osobných údajov:

 • Účel spracúvania: Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

Právny základ:     oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje návštevníkov Webovej stránky, ktorí dobrovoľne vyplnili kontaktný formulár.

Právny základ:    plnenie zmluvy alebo na základe žiadosti dotknutej osoby vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy  podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kategória osobných údajov: bežná.

 1. Účel spracúvania: Analýza správania návštevníkov webovej stránky prostredníctvom analytických súborov cookies

Právny základ:     súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Kategória osobných údajov: bežná.

 1. Účel spracúvania: Zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies

Právny základ:    oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Oprávnený záujem: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, aby zabezpečil riadny chod Webovej stránky v súlade s ich očakávaniami.

Príjemcovia osobných údajov: 

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to našim zamestnancom, poskytovateľovi služby Google Analytics (spoločnosť Google), správcovi Webovej stránky a poskytovateľovi našej IT infraštruktúry. 

Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prenos Vašich osobných údajov môže nastať iba v prípade používania súborov cookies, a to využívaním služby Google Analytics, nakoľko poskytovateľ daného riešenia spoločnosť Google je usadená mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. 

Vaše údaje tak môžu byť prenášané do Spojených štátov amerických. Prenos Vašich údajov je však zabezpečený. Primerané záruky pri prenose údajov spoločnosťou Google tvoria štandardné zmluvné doložky.

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie. Viac informácií o danom rozhodnutí sa môžete dozvedieť na: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=sk 

Doba uchovávania osobných údajov: 

Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na Webovej stránke uchovávame najviac po dobu 9 mesiacov.

Doba uchovávania osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies sa líši podľa druhu jednotlivých cookies, maximálna doba uchovávania je však 2 roky. Viac informácií o tom, ako používame cookies, sa môžete dozvedieť v Zásadách používania cookies

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa článkov 12 až 22 Nariadenia GDPR nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom: pokiaľ chcete vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo sa o tom informovať ako aj právo na prístup k týmto osobným údajom;
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov: pokiaľ spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne osobné údaje, máte právo žiadať ich opravu alebo doplnenie; 
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov: v prípadoch, ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas, na základe ktorého sme spracúvali Vaše osobné údaje, (iii) namietali ste spracúvaniu a neexistujú žiadne naše oprávnené záujmy, ktoré by prevažovali, (iv) osobné údaje sme spracúvali nezákonne, (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, ak uplatníte právo na obmedzenie spracúvania, Vaše osobné údaje zneprístupníme, dočasne odstránime, uchováme alebo inak spracujeme, aby sa zabezpečil riadny výkon požadovaného práva;
 • právo na prenosnosť údajov: pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe udeleného súhlasu, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov: v prípade osobných údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom kontaktného formuláru, máte právo namietať ich spracúvanie. Pokiaľ nebudeme vedieť preukázať náš oprávnený záujem, nebudeme môcť naďalej spracúvať Vaše osobné údaje;
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas: pokiaľ ste pri návšteve našej Webovej stránky súhlasili s používaním súborov cookies, máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Môžete tak urobiť v v nastaveniach súborov cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk/uoou/. Môžete tak spraviť aj prostredníctvom e-mailu: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dobrovoľné poskytovanie Vašich osobných údajov

Poskytovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľné; ak máte záujem nás kontaktovať a očakávate našu odpoveď, je potrebné, aby ste nám poskytli Vašu e-mailovú adresu. Následkom neposkytnutia potrebných údajov Vás nebudeme môcť kontaktovať, iné následky nie sú. 

Automatické individuálne rozhodovanie

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov u nás nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. 

Kontaktné údaje

V prípade ďalších otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adresu enviro@powerbattery.sk. V prípade, ak chcete uplatniť Vaše práva, môžete sa na nás obrátiť písomne na adresu POWER BATTERY, s.r.o., so sídlom Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu enviro@powerbattery.sk

Tieto Zásady sa môžu z času na čas meniť, bezpečnosť Vašich osobných údajov však ostáva pre nás prioritou, preto Vás budeme o každej zmene Zásad informovať na tomto mieste. Táto verzia Zásad sa uplatňuje od 01.01.2022.

 

POWER BATTERY, s.r.o.
V prípade Vášho záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

+421 905 750 613 | dispecing@powerbattery.sk